facebook

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” на доц. д-р Румяна Лазарова от ИМСТЦХА – БАН

Понеделник, 04 Декември 2017

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” - БАН и научното жури съобщават, че на 11 декември   /понеделник/ от 10.30 часа в залата на научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. Шипченски проход 67, София, ще се проведе открито заседание на научното жури  за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Румяна Любенова Лазарова

Научното  жури е в  състав:

• проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА – БАН (Председател на журито)

И членове:

• проф. дтн инж. Йордан Генов Генов – ТУ, София

• проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева  – ТУ, София

• проф. дтн инж. Венцеслав Цветанов Тошков – ТУ, София

• проф. д-р Стойко Атанасов Гюров – ИМСТЦХА – БАН

• проф. д-р Стоил Маринов Тодоров – ИМСТЦХА – БАН

• проф. д-р  Любен Иванов Лаков – ИМСТЦХА – БАН

Материалите на кандидата са на разположение на интересуващите се в ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА – БАН.